Dla pacjenta

Szanowni Pacjenci!

Podczas pierwszej  wizyty przeprowadzony zostanie z Państwem wywiad oraz  badanie fizjoterapeutyczne, na podstawie którego zostanie opracowany indywidualny plan terapii dla każdego pacjenta.

Na wizytę bardzo prosimy o przyniesienie ze sobą wszelkiej dokumentacji medycznej oraz aktualnych badań lekarskich jeżeli Państwo takie posiadają.

Prosimy także o przyniesienie wygodnego stroju, obuwia zamiennego oraz własnego ręcznika.

Wrzos-Med to gabinet fizjoterapii o kompleksowym podejściu do pacjenta, skupiający się na leczeniu przyczyny, a nie skutku.TEL: 790 303 528. MAIL:  sekretariatwrzosmed@gmail.com


Uprzejmie informujemy, że budynek podmiotu leczniczego WRZOS-MED Mateusz Hajdyła objęty jest monitoringiem wizyjnym.

Obowiązek informacyjny dla Pacjentów dot. ochrony danych osobowych RODO


Szanowna Pani/ Szanowny Panie,  

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , zwanym dalej RODO informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Hajdyła prowadzący podmiot wykonujący działalność leczniczą WRZOS-MED Mateusz Hajdyła z siedzibą w Bielsku-Białej przy Wrzosowej 31, NIP 5472005875. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariatwrzosmed@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48790303528, pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Wrzosowa 31, 43-300 Bielsko-Biała.

2)      Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą :  

a)      w  celu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art.6  ust.  1  lit.  c i art. 9 ust. 2 lit h.  RODO w związku z art.3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie realizacji prawnego obowiązku wynikającego z przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, a w zakresie w jakim podanie  danych  jest  fakultatywne– na  podstawie  wyrażonej  przez  Panią/  Pana  zgody  (art.  6  ust.  1  lit  a RODO),

b)      w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne– na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO)

c)      dla  celów  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  WRZOS-MED Mateusz Hajdyła  na  podstawie  powszechnie obowiązujących  przepisów  prawa  (np.  wystawianie  faktur,  cele  księgowe),  w  tym  przepisów  podatkowych (art.6 ust.1 lit. c RODO),

d)      w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu WRZOS-MED Mateusz Hajdyła  polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, ochronie mienia, rozpatrywania reklamacji -podstawą prawną  przetwarzania  jest  prawnie  uzasadniony  interes  WRZOS-MED Mateusz Hajdyła (art.  6  ust.  1  lit  f  RODO).

3)      Dostęp do Pani/Pana danych będą miały upoważnione osoby współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia na rzecz Pani/Pana usług zdrowotnych oraz realizujące na rzecz Administratora usług w zakresie m.in. prawno-księgowym, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności. Pani/Pana dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. na zasadach i w sposób określony w przepisach art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, Policji, prokuraturze.

4)      Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych poza granice kraju i tym samym poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie 20 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w historii choroby, a w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na rzecz Pani/Pana usług.

6)      Nie jest wymagana Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych, czyli: profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego. Przetwarzanie danych na podstawie zgody pacjenta może mieć miejsce w przypadku braku innych podstaw prawnych przetwarzania, w szczególności w celu marketingowym, badań naukowych).

7)      I. w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej).

II. w odniesieniu do danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji celów zdrowotnych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

- z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt: przez adres e-mail: sekretariatwrzosmed@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48790303528, pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Wrzosowa 31, 43-300 Bielsko-Biała.

8)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

9)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, ani
nie będą stosowane do automatycznego podejmowania decyzji, bądź
stosowane do celów marketingowych.

10)   Podanie danych osobowych jest wymagane przez WRZOS-MED Mateusz Hajdyła w celu  świadczenia usług zdrowotnych -na podstawie art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma  prawny  obowiązek  prowadzić,  przechowywać  i  udostępniać  dokumentację medyczną  w  sposób  określony  w rozdziale 7 oraz w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także zapewnić ochronę danych zawartą w tej dokumentacji,  brak podania danych osobowych będzie skutkowało możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

11)   Podanie danych osobowych jest wymagane przez WRZOS-MED Mateusz Hajdyła w celu zawarcia umowy z wyjątkiem danych osobowych,  oznaczonych  jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez WRZOS-MED Mateusz Hajdyła jest brak możliwości zawarcia umowy.

12)   Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

KONTAKT

tel : +48 790 30 35 28
mateusz.hajdyla@hotmail.com

ADRES

Wrzosowa 31
43-300 Bielsko-Biała

GODZINY OTWARCIA

PN-PT     7:00-19:00
SOB          8:00-12:00 - indywidualnie
Pierwszy gabinet na Podbeskidziu wykorzystujący terapie na poziomie komórkowym!